Biedru uzņemšana asociācijā

Par Latvijas darba ņēmēju asociācijas biedru var būt jebkura fiziskā persona, kura dzīvo un strādā Latvijas Republikā, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta arodorganizācija. Fiziska persona, kura vēlas kļūt par Asociācijas biedru, iesniedz rakstisku iesniegumu ar lūgumu uzņemt Asociācijā un apliecinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar Asociācijas statūtiem un apņemas tos pildīt, kā arī sekmēt Asociācijas mērķu un uzdevumu īstenošanu.

Saskaņā ar Biedrību un nodibinājumu likuma 28.panta 2.daļu,  ikviena biedrība ved savu biedru reģistru, kurā norādīts katra biedra vārds, uzvārds, personas kods (ja tāda nav, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietas adrese (juridiskās personas nosaukums un adrese). Informācija par biedrības biedriem ir pieejama tikai attiecīgās biedrības biedriem, kā arī kontrolējošām un tiesībaizsardzības institūcijām.

Biedru Izstāšanās no asociācijas 

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no asociācijas, iesniedzot rakstveida paziņojumu asociācijas valdei. Biedru var izslēgt no Asociācijas, pamatojoties uz valdes vai citas institūcijas lēmumu statūtos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Biedru nauda

Asociācijas biedri maksā biedru naudu, kas ir 24.00 eiro gadā. 

No biedru naudas ir atbrīvoti:

  • Strādājošie cilvēki ar 1.grupas invaliditāti
  • Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki
  • Strādājošie pensionāri

Citus biedru naudas samazinājumus izskata un lemj Valde, pamatojoties uz personas iesniegumu. 

Izveido savu mājaslapu vai e-veikalu ar Mozello!

Ātri, viegli, bez programmēšanas.

Ziņot par pārkāpumu Uzzināt vairāk